Page 10 - tki_sayi_3
P. 10

ilişkin değerler, Ar-Ge kültürümüz ve bilincimizin zayıf  rüzgâr tribünlerinde, nükleer santrallerin yakıt çubuk-
       olduğunu gösteriyor. Bunun, yapımızda acelecilik olma- larında, savaş uçaklarında, gece görüş dürbünlerinde,
       sından kaynaklandığını düşünüyorum. Ar-Ge orta ve uzun  tıpta kullanılan MR cihazlarında ve daha birçok alanda,
       vadeli yatırımlar gerektiren, uzun soluklu çalışmaların  yüksek teknoloji gerektiren bütün alanlarda nadir top-
       olduğu, sabretmeyi gerektiren faaliyetlerdir. Çoğu zaman  rak elementler kullanılmaktadır. Mesela kullandığımız
       yıllar sürebiliyor. Bütün Ar-Ge’lerin yüz de yüz başarıya  cep telefonlarında yanılmıyorsam 8 tane nadir toprak
       ulaşması diye de bir şey söz konusu değil, fakat Ar-Ge’siz  elementi var. Toplam 17 elementten 8 tanesi cep tele-
       de bir şey olmuyor. Bugün sahip olduğumuz teknolojik  fonun her yerinde; ekranlarında, elektronik devrelerinde,
       ürünlerin çoğu uzun Ar-Ge çalışmalarının sonucunda or- hoparlöründe, bataryasında vs. kullanılıyor. Bunun yanı
       taya çıkmış ürünlerdir. Bunun bilincinde olarak bizim de  sıra, yerli otomobilimiz için de nadir toprak elementlerine
       Ar-Ge’ye gereken önemi vermemiz lazım. Bu anlamda  çok büyük bir ihtiyaç olacağını düşünüyorum. Bu nedenle
       Ar-Ge laboratuvarlarımız çok kıymetli. Devreye aldığımız  Bakanlığımız bir inisiyatif aldı ve 2018 yılında bir Enstitü
       laboratuvarlarımızı daha da geliştirmeyi, Ar-Ge faaliyet- kurdu, biz de Enstitü Başkanı olarak atandık ve Enstitü-
       lerini yürütecek kapasitelere ulaşmasını umut ediyorum.  nün kurulumuna vesile olduk, bir buçuk yıl içerisinde bu
       TKİ kömür sektöründe öncü kuruluş olmak zorunda.  Kurumu işleyen bir Kurum haline getirdik. Zaman içerisin-
       TKİ’nin, yıllar önce işe başladığım zamanlardaki yapısı  de Enstitünün kabiliyetlerini geliştireceğini, bu sektöre
       bir miktar değişmiş. O zamanlar, yurdun dört bir tarafında  çok faydalı olacağını ve ülkemiz NTE ihtiyacının karşılan-
       büyük Müesseseleri olan ve tamamen üretim odaklı olan  masına çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum.
       bir Kurumdu. Zamanla strateji ve politika değişiklikleri  Nadir Toprak Elementlerine, Japonlar teknolojinin
       çerçevesindeki değişim ile şu anda ürettiği kömürün bü- tohumları, Amerikalılar da teknoloji metalleri diyorlar,
       yük bir bölümünü yatırımcılar marifeti ile üretir hale gel- yani ne kadar kritik olduğu ortada. Bor da çok önemli ve
       di. TKİ’nin kömür üretiminin yanında Ar-Ge faaliyetleri,  kritik bir element ve NTE ler gibi neredeyse hemen her
       belgelendirme, eğitim, İş Sağlığı Güvenliği alanlarında da  yerde kullanılıyor. Bor için BOREN Başkanımızın dediği
       ülkemizde öncü ve sektörde yol gösterici bir pozisyon- gibi sanayinin tuzu dersek herhâlde yanlış söylemiş ol-
       da olması gerektiğini düşünüyorum. Ek olarak; kömürün,  mayız. Neodyum Ferro Bor (NdFeB) mıknatıs Nadir Top-
       temiz kömür teknolojileriyle işlenmesi, ekonomiye ka- rak Elementi Nd ve B bulunan ve birçok alanda kullanılan
       zandırılması, değerlendirilmesi ile ilgili çalışmalarımıza  bir mıknatıs ve yüksek teknoloji ürünlerinin tamamında
       da ağırlık vereceğiz. Bu alanlarda iyileştirmeye yönelik  kullanılmaktadır.
       adımlar atmamız gerektiğine inanıyorum.
                                  Kömür sadece bir enerji kaynağı değil, aynı zaman-
         Nadir Toprak Elementleri son dönemde dünyada ileri  da içerisinde Nadir Toprak Elementleri de bulunduruyor.
       teknolojik gelişmeler ve yeni dünya düzeni tartışmala- Yani kömür bir servet derken aslında sadece bir enerji
       rı içinde çok önemli olduğunu biliyoruz. Bakanlığımız da  kaynağı olarak değil, teknolojik metallerin elde edilmesi
       NATEN’i kurarak hızlı bir şekilde pozisyon aldı. Nadir  anlamında da çok önemli bir kaynak olduğunu görüyoruz.
       Toprak Elementleri ile ilgili okuyucularımızı bilgilendire- Özellikle yerli kömür yakıtlı termik santrallerde yakılan
       bilir misiniz?
                                kömürlerin küllerinde kazanılabilecek NTE’ler var. Nadir
         Nadir Toprak Elementleri çok fazla bilinen bir konu  Toprak Elementleri Enstitüsü Başkanı iken bu konu pro-
       değil. Periyodik tabloda Lantanit grubu, itriyum ve skan- jelerim arasındaydı. TKİ’de kömürden NTE elde edilmesi
       diyum ile birlikte 17 element NTE olarak adlandırılmıştır.  ile ilgili mesafe kaydedeceğimize inanıyorum.
       Bu elementler, belki tek başlarına kullanılmıyorlar ama
                                  Kurumumuzun madenciliğin geleneğinde olan sosyal
       alaşım içerisinde bulundukları metallere muazzam özel-
                                fayda sağlama görevi gereği geçtiğimiz yıllarda özellik-
       likler kazandırıyorlar. Resmen sihirli değnek gibi, içerisine
                                le dezavantajlı gruplara ve gençlere yönelik projeleri ol-
       girdiği metale korozyona karşı dayanıklılık ve hafiflik gibi
                                muştu. Özellikle muhtaç ailelere yapılan kömür dağıtım
       özellikler kazandırırken boyut anlamında da çok artılar
                                devletimizin en uzun soluklu ve büyük kitleye hitap eden
       kazandırıyor. Böyle olunca da yüksek teknoloji gerektiren
                                projesi olarak çok önemlidir. Spor Kulübümüzce futbolda
       bütün ürünlerde kullanılması kaçınılmaz oluyor.
                                başarılar sağlandı. Neler söylemek istersiniz?
         Bugün savunma sanayiindeki teknolojik ürünlerin  Devletimiz vatandaşının yanında, sosyal yönü çok
       hemen hemen tamamında NTE kullanılmaktadır. Ayrıca,
                                güçlü bir devlet. Biz de TKİ olarak, ihtiyaç sahiplerine


     8  KÖMÜR DERGİSİ SAYI : 3 - 2020
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15