Page 11 - tki_sayi_3
P. 11

kendi imkânlarıyla sağlayamadıkları ısınma ihtiyaçları  Ast üst ilişkilerinde samimiyet, güven olması ge-
      için kömürümüzü ulaştırarak bu sosyal göreve aracı olu- rektiğini düşünüyorum. İş yerinde huzurlu çalışılmasının
      yoruz.                       verime son derece etkisi olduğunu düşünüyorum. Beni
                                beraber çalıştığım mesai arkadaşlarım hep böyle bilir-
        Diğer taraftan, çalışma hayatında sosyalliğe çok
      önem veriyorum. Ben iş yerinde çalışma veriminin yük- ler. Ayrıca hepimiz yaptığımız işi en iyi şekilde yapmakla
      sek olabilmesi için sosyalleşmenin ve sosyal faaliyetlerin  mükellefiz. Şöyle söylemek istiyorum, bulunduğumuz ko-
      şart olduğunu düşünüyorum. Spor da bunlardan biri. Sa- num ne olursa olsun hepimizin elimizden gelenin en iyisi-
      dece spor değil aynı zamanda Kurum içerisindeki kültürel  ni yapması gerek. Ben bunu çocuklarıma da söylüyorum;
      faaliyetlerin de iş hayatına olumlu katkı sağlayacağı- “Göreviniz sokağı süpürmek ise eğer, o sokağı iyi süpüre-
      nı düşünüyorum, buna İşletmeler de dahil. Bu yönde de  ceksiniz çocuklar, görevinizi iyi yapacaksınız ki faydalı ve
      adımlarımız olacak.                başarılı olasınız.”
                                 Bu her mevki için geçerli, ben burada yapabileceği-
        Meslek hayatınıza Kurumumuzda başladığınızı bili-
      yoruz. Hatta öğrenciliğiniz döneminden beri TKİ tanıdığı- min en iyisini yapmak için gayret göstereceğim. Sen Daire
      nızı biliyoruz. Röportajımızın sonunda biraz kendinizden  Başkanı olarak üzerine düşen ve senin sorumlulukların
      bahsetmenizi istiyoruz. Mesleğimizin dışında özel olarak  neyi gerektiriyor ise en iyisini yapmak için çaba sarf ede-
      ilgilendiğiniz konular varsa dinlemek isteriz.   ceksin. Kurumumuz çalışanı, örneğin bir tamburlu kesici
                                operatörü de en ince hassasiyetle ayağının düzgün iler-
        Ben bunu her fırsatta gururla söylüyorum, TKİ’nin  leyebilmesi için kesmeye devam edecek. Bir yükleyici iş-
      burslu öğrencisiydim. Mecburi hizmet karşılığı almış ol- gücü kaybına sebep olmamak için verimli çalışacak. Her-
      duğum burs sonrasında meslek hayatıma 1991 yılında  kes elinden gelenin en iyisinin yapmaya çalışacak. Böyle
      TKİ ile başladım ve TKİ’nin OAL yeraltı kömür ocağında  olursa eğer, gerçekten bu ülkeye ihtiyaç duyduğu gereken
      9 yıl hizmet etme şansı buldum. Bu benim için büyük bir  hizmeti vermiş oluruz. Böyle olursa aldığımız maaşı hak
      tecrübeydi. Sonrasında Bakanlıkta farklı pozisyonlarda  etmiş oluruz.
      görevlerde bulundum. Bu dönemde bulunduğum görevler
                                 Ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği özellikle bizim sektör
      vesilesiyle Bakanlığın geneline hakim olmak, Bakanlığın
                                için çok kritik, çalışanlarımızın bu anlamda da hassasi-
      enerji ve maden politikaları ile iç içe olmak benim için bü-
                                yet göstermelerini istiyorum. Çünkü insan hayatından ve
      yük bir artıydı. Belli bir zaman sonra burs aldığım bu Ku-
                                sağlığından öte hiçbir şey yok. Bu anlamda İş Sağlığı ve
      rumda Yönetim Kurulu Üyeliği yaptım. TKİ benim ilk göz
                                Güvenliği kültürünün oluşması için bizler çaba sarf ediyo-
      ağrım dersem yanlış söylemiş olmam, TKİ’nin yeri bende
                                ruz. Sizler Daire Başkanı olarak, bizler Genel Müdür ola-
      farklıdır. Burslu öğrenciliğin vermiş olduğu hissiyatla, şu
                                rak gerekli adımları atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz.
      an sanki vefa borcumu ödüyor gibi hissediyorum. Ve bu-
                                Hiçbir çalışma arkadaşımın burnunun dahi kanamasını
      nun için daha dikkatli, daha gayretli çalışmam gerektiğini
                                istemem. İşçisiyle memuruyla bütün çalışanlarımız bizim
      düşünüyorum ve çalışmalarımda bunu hep göz önünde
                                için çok kıymetli. Çalışanlarımızın da kendi bulundukları
      bulunduruyorum. Açıkçası benim için bu görevin manevi
                                tarafta kurallara uymaları ve alabildikleri önlemleri al-
      bir boyutu da var. Burslu öğrencisi olduğum ve finans ih-
                                maları gerek. Verimli çalışma da kritik bir diğer husus.
      tiyacının tavan yaptığı öğrencilik yıllarında burs aldığım
                                Çalışırken verimi her zaman göz önünde tutmalıyız. İş
      Kurumda, Genel Müdürlük pozisyonunda hizmet ediyor
                                Sağlığı ve Güvenliği önemli, doğru işi düzgün ve verimli
      olmak benim için gerçekten gurur verici.
                                yapmak önemli, bütün bu duygularla tüm çalışan arka-
        Hobi olarak; futbol oynamayı ve müzik dinlemeyi çok  daşlarımın sağlıklı, mutlu, huzurlu bir çalışma hayatı ge-
      seviyorum, doğayı ayrı severim ve çevre konusunda çok  çirmelerini temenni ediyor, selamlarımı iletiyorum.
      hassasım. Ben hep şunu söylerim; “Ben maden mühendi-
      siyim ama çevreci bir maden mühendisiyim.”
        Kurumumuz çalışanlarına ulaşacak bu metinde son
      olarak mesajınızı almak isteriz.

        Ben uzun yıllardır yöneticilik yapıyorum. Çalışan
      memnuniyetine çok önem veririm, amir-memur ilişkisinin
      çok önemli olduğunu düşünüyorum.                      Röportaj: Sedat AKDAĞ


                                            SAYI : 3 - 2020 KÖMÜR DERGİSİ 9
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16