Page 13 - tki_sayi_3
P. 13

MAKALE

       TKİ’DE GÜVENLİK


       KÜLTÜRÜNÜN

       YANSIMALARI                  Mehmet UYGUN
                  Genel Müdür Yardımcısı

          ir kurumun güvenlik kültürü, kurumun sağlık ve  lir kaynakların kullanımı ve öngörülebilir piyasa koşulları-
          güvenlik yönetimine bağlılığını belirleyen bireysel  nın tesis edilmesi temeline dayalı “Milli Enerji ve Maden
          ve grup değerlerinin, tutumların, algıların, yeter- Politikası” çerçevesinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-
      Bliliklerin ve davranış kalıplarının ürünüdür.   lığımızın öncülüğünde, bağlı, ilgili ve ilişkili olan tüm Ku-
      Olumlu bir güvenlik kültürüne sahip olan organizasyonlar,  rumlarda özellikle enerji ve madencilik alanında, kapsamlı
      karşılıklı güvene dayalı iletişimle, güvenliğin önemine  bir dönüşüm süreci başlatılmış ve birçok önemli çalışmalar
      dair ortak algılar ve önleyici tedbirlerin etkinliğine duyulan  yapılmıştır. İş kazalarına ve güvensiz işletmeciliğe sıfır
      güven ile nitelendirilir.             toleransla yaklaşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının
                                bu önemli çalışmalarının sonuçlarının ilk emareleri alınmaya
      Dünyada tanımlar farklılık gösterse de güvenlik kültürünün  başlanmıştır.
      proaktif olması gerektiğine dair bir fikir birliği vardır.
                                Bu dönemde TKİ, İSG alanındaki güçlü deneyimlerini; yeni ya-
      Güvenli, sürdürülebilir ve sorumlu bir şekilde faaliyet  saları uygulayarak tahkim etmiş; dünyadaki iyi uygulamaları
      göstermek, madencilik sektörü ve risk yönetimi stratejisi- işyerlerinde hayata geçirerek, bu alanda örnek olmaya
      nin ayrılmaz bir parçası olmaya devam etmektedir.  devam etmiştir. Özellikle OHSAS 18001 yönetim sisteminin
      Güvenlik kültürü, en temel tanımıyla, çalışanların iş ka- uygulanmaya başlanması sonrasında; risk yönetimi adına
      zası ve meslek hastalıkları konusunda paylaştığı fikir,  atılan adımlar; Kurumun İSO 9001, İSO 14001 ve İSO 50001
      anlayış, inanç ve alışkanlıklarının tümü olarak ifade edil- yönetim sistemi süreçlerinde de rehber olmuştur.
      mektedir.                     Özellikle risk yönetimi anlayışının yaygınlaştırılması;
      Madencilik, doğası gereği içerdiği riskler nedeniyle özellik  sadece İSG alanında değil; tüm süreçlerin planlanması ve
      arz eden, bilgi, deneyim, uzmanlık ve sürekli denetim  yürütülmesi sırasında yol gösterici olmuştur. Risk temelli
      gerektiren en ağır ve tehlikeli sektörlerin başında gelmek- mental dönüşümün, Kurumun stratejik planlarına, iş prog-
      tedir. İş kazaları ve meslek hastalıkları açısından en riskli  ramlarına ve yıllık performans hedeflerine etkisinin arttırıl-
      sektörler arasındadır.               ması için, Kurumsal kapasiteyi arttıran ve geliştiren faali-
                                yetlere devam edilmektedir.
      Madenlerde güvenlik kültürünün amacı, insanları zarar-
      lardan koruyan ve onların sağlık ve refahını yükselten,  Bu çerçevede, yönetim sistemi süreçlerinin, madencilik faa-
      sürekli bir iyileştirme kültürünü oluşturmak ve bu kültü- liyetlerinden kopmadan yürütülebilmesi için organizasyonel
      rü insanlara aşılamaktır. Böyle bir sistemin kurulması, uy- adımlar atılmakta; yeni durumlara uygun görev, yetki ve so-
      gulanması ve sürdürülebilmesi için, risk kontrol yönetimi  rumluluklar tanımlanmaktadır.
      çerçevesinde kritik süreçler açısından istisnai ve gelişmiş  Kurumumuzda yürütülen iş etüdü çalışmaları ile sistemin en
      protokollere sahip olunması gerekmektedir.     güçlü şekilde tanımlanabilmesi hedeflenmektedir. Kurumsal

      Ülkemiz, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 2012 yılında ya- sürdürülebilirliği sağlayacak şekilde belirlenmiş olan he-
      salaşmasından sonra; iş sağlığı ve güvenliği (İSG) alanında  defleri içselleştirmiş; hedeflere sıkı sıkıya bağlı bir modelle;
      önemli değişimlerin ve gelişmelerin yaşandığı bir süreçten  faaliyet çıktılarının güçlü bir şekilde denetlendiği; verimlilik
      geçilmektedir. Bu dönemde, AB’nin iş sağlığı ve güvenliği  parametrelerinin takip edildiği, “kişiye değil, sisteme da-
      konusundaki kapsamlı mevzuatının uyumlaştırılması, bu  yalı bir yönetim kültürü” anlayışıyla “biz diyen bir kül-
      mevzuatın getirdiği risk değerlendirmesine dayalı önleyici  türün” ortaya konulup, analitik çözümlerin belirlendiği ve
      yaklaşım ve sürekli iyileşme anlayışının çalışma hayatına  rasyonel adımların atıldığı; ancak her halükarda samimi bir
      yerleştirilmesi için tüm sosyal taraflarca önemli çalışmalar  aile anlayışıyla TKİ’yi geleceğe daha güçlü bir şekilde taşı-
      yapılmıştır.                    yacağımıza inancımız tamdır.
      Enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi, yerli ve yenilenebi- Tüm TKİ ailesine selam ve muhabbetlerimle.


                                            SAYI : 3 - 2020 KÖMÜR DERGİSİ 11
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18