Page 14 - tki_sayi_3
P. 14

MAKALE




                               COVİD-19’un İŞ


                               HAYATINA GETİRDİĞİ

                               RADİKAL DÜZENLEME:


                               EVDEN ÇALIŞMA





                               Veli YILDIRIM
                               Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü

          ovid-19 salgınının başlamasıyla, iş hayatında  tercihlerini de online platformlarda şekillendiriyor. Böy-
          kamu ve özel sektör çalışanlarının gündemine gi- lece sosyal medya alışverişi de devreye giriyor ve üret-
       Cren uzaktan çalışma sistemi, uzunca bir süre daha  kenlik katlanarak artıyor. Kurumsal olmanın dışında bi-
       kişisel ve toplumsal süreçlerimizi kontrol edecek gibi  reysel satışa imkân tanıyan birçok internet sitesi çıkıyor
       gözüküyor. Araştırma Şirketleri pandemi sürecinde evde  karşımıza böylece yeni istihdam alanları açılıyor. Virüs
       çalışmanın şirket ve kurum performansını nasıl etkilediği  nedeniyle bazı sektörler ağır yara alırken, bazı sektörler
       üzerine ciddi araştırmalar yapmakta. Yakın bir zamanda  de daha fazla kazanç elde etmeye başlıyor. Bir çok firma
       Gartner’ın yayımladığı bir araştırmaya göre “çalışanların  kepenk kapatma noktasında işçi çıkarırken online alışve-
       üçte ikisinin hali hazırda, evde çalışmayı tercih ettikle- rişin hızına yetişemeyen alışveriş platformları karantina
       rini göstermektedir.” Bundan dolayı şirket ve kurumlar,  günlerinde zaman tasarrufu ve hızlı ulaşım mantığıyla
       ekonomik ve istihdam sürekliliğin devamı için, kritik bir  daha fazla kargo elemanına ihtiyaç duyuyor böylece lo-
       kolaylaştırıcısı olarak, evde çalışmaya yönelik politikala- jistik sektörü pandemiden pozitif fayda sağlıyor. Sektör
       rını, özellikle de acil durum planlarını kullanılmak üzere  ivme kazanıyor.
       geliştirmekle meşguller.
                                2019’da OwlLabls tarafından başlatılan “her yerden ça-
       İşletmeler işyeri dışında çalışma- “Yapılan istatistiklerde, tüm  lışma” kampanyasında “insanlar
       ya imkan vererek,  daha düşük  dünyayı etkileyen küresel salgında  çalışmak için bazı günler ofise
       gayrimenkul, ekipman ve teda- evde çalışanların daha fazla üretkenlik  gitmeyi tercih ederken diğerleri
       rik giderleri gibi mali alanda bir  ve daha yüksek iş tatmini bildirmesi  kütüphaneye, oturma odasına
       çok tasarrufa gidebilirler. Global  işverenler için maksimum bir karlılığa  veya parka gidebilirler fikrini sa-
       Workplace Analytics, yaptığı bir   dönüşmektedir.”       vunarak bir işi yapmak için sü-
       çalışmada “yarı zamanlı olarak                 rekli bir yerde bulunmanın anlamsız
       uzaktan çalışmanın ortalama olarak 11.000 dolar tasar- olduğunu savunmuşlardır.”
       ruf sağladığını” bildirdi. Mali açıdan sağlanan tasarruflar,
       üretkenliğin artması ve iş tatminin yüksek olması kurum  Esasında iş gittiğimiz bir yerde değil, yaptığımız bir şey-
       ve şirketler için uzaktan çalışmanın yakın bir zamanda  dir. Bu nedenle kişinin profesyonel başarısının bir yere
       geçici değil kalıcı bir seçenek olduğunu bize göstermek- bağlı olmaması gerekir. Buna rağmen evde çalışmanın
       tedir.                      ofiste çalışmaya göre daha üstün olduğunu söylersek,
                                başarının hala bir yere bağlı olduğunu kabul etmiş oluruz.
       Yapılan istatistiklerde, tüm dünyayı etkileyen küresel
       salgında evde çalışanların daha fazla üretkenlik ve daha  Çalışma hayatında artık işimizi en iyi şekilde yapabilmek
       yüksek iş tatmini bildirmesi işverenler için maksimum bir  için güvende olup olmadığımız, dönemi başlamış durum-
       karlılığa dönüşmektedir.             da. Çalışma hayatında rolleri mobil araçlara dayanan
                                bilgi çalışanları için konum, yaşam tarzı değil bir secim
       Tüketici alışkanlıklarının radikal anlamda değişmekte  olmalıdır. Covid-19 hepimize nerede çalıştığımıza değil
       olduğunu yani artık insanların büyük bir kısmının virüs  nasıl çalışacağımıza ilişkin yeni bilgi, beceri, tutum ve
       kapma  endişesinden dolayı ihtiyaçlarını sanal ortam-
       larda online alışverişle yaptıklarını görüyoruz. insanlar  değer kazanmanın daha önemli olduğunu gösterdi.
       yalnızca internet üzerinden alışveriş yapmıyor, alışveriş  Hepinize Sağlıklı Günler Dilerim….


     12 KÖMÜR DERGİSİ SAYI : 3 - 2020
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19