Page 7 - tki_sayi_3
P. 7

EDİTÖRDEN


                  M. Sedat AKDAĞ
                  Maden Yüksek Mühendisi

      Değerli Okuyucu,                  yapılarak taahhütler sağlanmaya çalışılmıştır. Uluslararası
                                ticaretin kapanmasından dolayı özellikle mermer ve doğal
          ünya; modern çağı yaşarken, teknolojinin geldiği  taş ihracatı ile krom ihracatında duraklamalar söz konusu
          noktada uzayda maden aranması çalışmaları  olmuştur. Ülkemizin normalleşmesi ile birlikte bu alanlarda
          devam ederken insanoğlu gözle görünmeyen bir
      Dvarlığa karşı çaresiz kaldı. Yeni koronavirüs özgün  da yeni talepler beklenmektedir.
      ismiyle Covid-19 virüsü zamanında alınamayan tedbirlerden  Geçtiğimiz  ayların  sektörümüz  adına  sevindirici
      dolayı Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel pandemi  gelişmelerinden biri Bakanlığımızca açıklanan enerji
      ilan edilmesine neden oldu. Bu durum tüm dünya ülkeleri  üretiminde yerli kaynakların kullanım oranının yükselen bir
      için bir acil durum yönetimini zorunlu kılmıştır. Önceki  eğilimle artmaya devam etmesidir. Yerli kömürle ilgili bir
      salgın hastalık deneyimlerine rağmen hastalığın tedavisinin  başka gelişme ise yılbaşında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca
      bulunmaması İtalya ve İran gibi ülkelerde sağlık sisteminin  faaliyetleri durdurulan santrallerin bir kısmı yeniden üretime
      iflas etmesine neden oldu. Bu tür olaylara risk yönetiminde  başlamak üzere Bakanlıktan izinlerini almaları olmuştur.
      düşük olasılıklı yıkıcı etkili, tahmin edilmesi çok zor olan
      siyah kuğu olayları denilmektedir. Standart sapma dışında  Kurumumuzun covid-19 ile ilgili almış olduğu tedbirleri
      gelişen, hesaplarla belirti vermeyen olaylardır. Genellikle  değerlendirdiğimizde hem merkez teşkilatımız hem
      yakın geçmişte yaşanan uluslararası krizler de tahmin  taşra teşkilatımızda işyeri ortamı ile ilgili bir olumsuzluk
      edilemediğinden küresel anlamda yıkıcı etkiler yaratmıştır.  yaşanmamıştır. Ülkemizde tedbirlerin başlatıldığı günlerde
                                hızlı bir şekilde ofis ortamı, servisler, sosyal alanlar ile
      Ülkemizde de başlangıçta alınan tedbirler ile ilk vakalar  madencilik operasyonumuz ile ilgili tedbirler hayata
      mart ayında tespit edilmeye başlamış, pandemiye yönelik  geçirilmiştir. Bu konuda Sağlık Bakanlığınca yapılan
      acil durum eylem planının uygulanmasıyla Devletimizin  açıklamaların dikkatle izlenmeye devam edilmesi ve sosyal
      daha önceki dönemlerde başlattığı sağlık yatırımlarının ne  mesafe, maske ve hijyen konusunda tedbirlere ciddiyetle
      kadar önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Milletimizin süreçte  devam edilmesi salgının yayılma hızının azalmasında çok
      üzerine düşenleri yerine getirmesi ile devam eden pandemi  önemli rol oynayacaktır. Kurumumuz da bu süreçte sosyal
      yönetiminde Cumhurbaşkanlığımızın koordinasyonunda  sorumluluğu gereği kömür özlü kolonyaları hızlı bir şekilde
      Sağlık Bakanlığımız ve ilgili tüm Bakanlıklarımızın başarılı  üreterek mücadeleye destek vermiştir. Emeği geçenlere
      olduklarını söyleyebiliriz. Bilim Kurulunun çok önemli  teşekkür ediyoruz.
      katkıları devlet yönetimine ciddi katkılar sağlamıştır.
      Ülkemizi ve Dünyayı derinden etkileyen salgın hastalık  Bu sayımızda gündemin en önemli konusu olan salgın
      süreci devam ederken artık yavaş yavaş normalleşme  hastalıkla mücadele de halkı bilgilendirme konusunda yoğun
      planlarının devreye konulduğunu görüyoruz.     olarak çalışan Prof. Dr. Kemalettin AYDIN’a ve Prof. Dr. İlkay
                                ERDOĞAN ORHAN’a röportaj teklifimizi kırmadığı değerli
      Sektörümüze baktığımızda Enerji ve Tabii Kaynaklar  görüşlerini bizlerle paylaştıkları için teşekkür ediyoruz.
      Bakanlığı Bakanı Sn. Fatih DÖNMEZ’in özellikle riskli
      çalışanların evde kalması ve asgari sayıda çalışanla  Bütün bu gelişmelere rağmen hayatın devam ettiği
      faaliyetlerin devam etmesi talimatı gereği ulusal olarak  gerçeğinden yola çıkarak dergimizi hazırlamanın mutluluğunu
      faaliyet gösteren madencilik operasyonlarının asgari  yaşıyoruz. Kurumumuzda gerçekleşen kan değişimi sonucu
      olarak talepleri karşıladığını bu durumun da madencilik  yaklaşık 3 yıl süre ile Kurumumuza Genel Müdür ve Yönetim
      sektörünün yaşanması muhtemel yıkımlarından daha az  Kurulu Başkanı olarak verdiği hizmetlerden dolayı Sn. Ömer
      etkilenmesini sağlamıştır. Kömür sektöründe enerji arzına  BAYRAK’a teşekkür ederken, yerine atanan hali hazırda
      yönelik çalışan yeraltı işletmelerinde özellikle emniyet  yönetim kurulu üyemiz Sn. Genel Müdürümüz Dr. H. Hüseyin
      şartları açısından yeterli sayıda çalışan ile çalışmalar  ERDOĞAN’a başarılar diliyoruz. Selam ve muhabbetle yeni
      devam etmiştir. Mümkün olduğunca stoklardan satışlar  dönemde esenlikler dilerim.


                                            SAYI : 3 - 2020 KÖMÜR DERGİSİ 5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12