Page 8 - tki_sayi_3
P. 8

RÖPORTAJ

                TKİ GENEL MÜDÜRÜ

                DR. HASAN HÜSEYİN ERDOĞAN İLE RÖPORTAJ
         Sn. Genel Müdürüm görevinizde hayırlı çalışmalar  Bakanlığımızın uygulamış olduğu ve enerji üreti-
       yapmanız dileklerimizi yineleyerek mülakata başlamak  mindeki yerliliğe verilen önem dolayısı ile Kurumumuzun
       istiyorum. Kurumumuzun yoğun gündemi içinde bir de ül- da önemli rol oynadığı Milli Enerji ve Maden Politikası-
       kemizi ve dünyayı sosyal ve ekonomik olarak derinden et- nın oluşturulmasında Bakanlıkta stratejiler konusunda
       kileyen covid-19 süreci devam ederken göreve başladınız.  çalışıyordunuz. Konunun başlangıcından beri içindesiniz
       Bu sürecin başta Kurumumuz daha sonra sektörümüzü  diyebiliriz. Gelinen noktada değerlendirmenizi almak is-
       nasıl etkilediğini sorarak başlamak istiyorum.  tiyorum.
         Göreve kritik bir dönemde başladım evet, fakat ben  Biz maalesef enerjide dışa bağlı bir ülkeyiz, ihtiyacı-
       Kurumumuzun ve Ülkemizin süreci çok iyi yönettiğini dü- mız olan enerjinin yüzde 75-80’nini ithal ediyoruz. Petrol
       şünüyorum. Gerek Sağlık Bakanlığımızın gerekse diğer  ve doğalgaz kaynağı arayışlarımız denizler de dahil ol-
       tüm kurumların aldığı yerinde önlemler bizi başarıya gö- mak üzere devam ediyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi “Milli
       türdü. TKİ Kurumu olarak bu süreci sorunsuz atlatıyoruz,  Enerji ve Maden Politikası” Bakanlığımızda görevde ol-
       inşallah bundan sonra da bu anlamda bir sorunumuz ol- duğum süreçte üretilmiş bir politikaydı. Bu Politikanın
                                en temel amaçlarından biri ve belki de en önemlisi daha
       maz. Covid-19 tüm dünyayı olumsuz etkilediği gibi tabii ki
                                çok yerli daha çok yenilenebilir stratejisiyle, ülkemizin
       sektörümüzü de olumsuz etkiledi. Talep daralmasından
                                enerjide dışa olan bağımlılığını azaltmak için yerli kay-
       kaynaklı üretimimizde azalmalar yaşandı. Fakat ben Ma-
                                naklarımızın payını mümkün mertebe artırmaktır. Kömür,
       dencilik sektörüne kıyasla; ulaşım, turizm gibi sektörlerin
                                ülkemizin sahip olduğu çok önemli milli enerji kaynağı-
       çok daha fazla olumsuz etkilendiğini düşünüyorum.
                                mızdır. Kömür, istediğimiz ölçüde değerlendirebilirsek,
         Ülkemiz pandemi ile mücadele ederken diğer taraf- Ülkemizin enerji ihtiyacının büyük bir bölümünü karşıla-
       tan da yardıma muhtaç olan Amerika, İtalya, İngiltere gibi  yabilecek mahiyette bir kaynak. TKİ olarak bizim de bu
       ülkelere de yardım elini uzattı. Aslında yardımın ötesinde  yolda ilerlememiz gerek. Kömürlerimizi bizim geliştirdi-
       bu, ülkemizin bulunduğu konumu vurgulamak açısından  ğimiz veya transfer ettiğimiz uygun ve çevre dostu tek-
       kıymetli ve anlamlı bir mesajdı. Devletimizin aldığı ön- nolojilerle ekonomiye kazandırmak için TKİ ailesi olarak
       lemlere uyulduğu takdirde bu zor süreci kısa sürede ba- biz elimizden geleni yapmaya da devam edeceğiz. Ülke
       şarı ile atlatacağımızı düşünüyorum.       olarak; gelişen teknolojilerle birlikte çevreye zarar ver-


     6  KÖMÜR DERGİSİ SAYI : 3 - 2020
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13