Page 9 - tki_sayi_3
P. 9

meden, kömürü enerji kaynağı olarak kullanmanın tek- olarak bizim gerekli düzenlemeleri yapmamız ve yatırım
      nolojilerini geliştireceğiz, üreteceğiz ve yerli kaynağımızı  ortamını iyileştirmemiz gerek. Madencilik riski yüksek ve
      değerlendireceğiz.                 içerisinde belirsizlikler barındıran bir sektör, yatırımcılar
                                yüksek sermaye koyuyorlar ve çoğu zaman neyle karşıla-
        Kömür üreticilerinin geçtiğimiz dönemde yapılan
      şura öncesi komisyonlarda ve Sn. Bakanımıza yapmış  şacaklarını bilmiyorlar. Bu noktalarda bizler kamu tarafı
      oldukları başvurularda izin süreçleri, teşvikler ve finans- olarak yatırımcının yanında olmalı, riskleri ve belirsiz-
      man konularına ilişkin sorunlar Kurumumuzu da yakından  likleri mümkün mertebe bertaraf etmeliyiz. Yatırımcı ve
      ilgilendiriyor. Bizde kamu üreticisi olarak bu sorunlardan  kamu tarafı olarak kazan kazan modeliyle 11. Kalkınma
      aynı şekilde etkilenebiliyoruz. Maden kanunu ile ilgili de  Planındaki hedeflere ulaşacağımıza inanıyorum.
      yoğun çalışmaların devam ettiğini biliyoruz. Süreçte ge- Kurumumuzun son yıllarda Bakanlığımızca yürütülen
      lişmeleri nasıl değerlendirirsiniz.        Hedef Performans İzleme çalışmaları ile stratejik planla-
                                rın hazırlanması ile ilgili bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarda
        Madencilik sektöründe yatırım yatmak kolay bir iş
                                Kurumsallığın arttırılması ve vatandaş memnuniyeti ile
      değil. İçerisinde riskleri ve belirsizlikleri barındıran bir
                                ilgili koymuş olduğu vizyona yönelik çalışmaları nasıl de-
      alan. Farklı kurumlarımızdan alınması gereken ve uzun
                                ğerlendirirsiniz?
      süreçler alabilen izinler var. Bu noktada yatırımcıların
      haklı olduğu yerlerin olduğunu düşünüyorum. Maden ve  Kurumsallık gerçekten çok önemli bir konu. Hedef-
      Petrol İşleri Genel Müdürlüğü yaptığım dönemde maden- lerinize ulaşabilmeniz için kurumsallığınızın gelişmesi ve
      cinin yatırım yapmasını kolaylaştırıcı bazı düzenlemeler  sağlam bir yapıya ulaşmış olması gerek. Bütün kurum-
      yaptık. Sonuçta madenlerimiz birer milli servet ve bu ser- ların stratejik planlarında kurumsallığın geliştirilmesi,
      vetin ekonomiye kazandırılması gerek, böyle görevlerde- kurumsal kapasitenin artırılması ile ilgili bir amaç kesin-
      ki insanlar olarak da sahip olduğumuz kaynakların eko- likle vardır ve olmalıdır da. Çünkü kurumsallık, amaçları-
      nomimize kazandırılması için gereken adımları atmamız,  nıza ulaşmanız için elzemdir. Personel kapasitesi, bilişim
      gerekli düzenlemeleri yapmamız lazım. Kamu hukukunu  kapasitesi, gelişmiş insan kaynağı kapasitesi, stratejik
      gözeterek, özellikle en başa koyarak ve ondan hiçbir  yönetim gibi birçok konuda yol alabilmek için kurumsal-
      zaman taviz vermeden yatırımcılara yardımcı olmamız  lığın geliştirilmesi büyük önem taşıyor. Kaynaklarımızın
      gerektiğini düşünüyorum. Maden ve Petrol İşleri Genel  ekonomiye kazandırılmasının yanında nihai hedefimiz
      Müdürlüğüne atanmadan önce Sayın Bakanımıza; mev- tamamen vatandaş memnuniyeti. Bakanlığımızın strate-
      cut Maden Kanunumuzun yorulduğu ve çok fazla ilaveler  jik planında da vatandaş memnuniyetine ilişkin hususlar
      olduğunu aktarmıştık. Sürecin daha da basitleştirilmesi  aynı zamanda Kurumumuzda da var. Stratejik planlarımız
      adına bütün sektörü kapsayıcı, çerçeve bir kanun yapıl- çerçevesinde, en önemli paydaşlarımız olan vatandaşla-
      masıyla ilgili bir önerimiz olmuştu. Şu an Maden ve Petrol  rımızın memnuniyeti için çalışmaya ve üretmeye devam
      İşleri Genel Müdürlüğümüzün sektörle istişare yaparak  ediyoruz.
      ve sektörün görüşlerini dikkate alarak yeni bir Maden  Kurumumuzda son yıllarda hizmet alanlarının geliş-
      Kanunu taslağı üzerinde çalıştığını biliyorum. Bu süreç  tirilmesi ve yeni alanların açılmasına yönelik çalışmalar
      tamamlandığında yatırımcıların işlerini kolaylaştırmak  yapıldığı malumlarınızdır. Uzun yıllara dayanan Kurum
      için TKİ olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız.
                                birikiminin özellikle Ar-Ge ve sektörün gelişmesine fayda
        Maden İşleri Genel Müdürlüğü yaptığınız dönemde  sağlayabilecek laboratuvar hizmetleri, mesleki yeterlilik
      edindiğiniz deneyim tüm madencilik sektörüne bakış açı- belgelendirmesi gibi konulara aktarılması ile ana statüde
      sından önemliydi. Sektörün özellikle 11. Kalkınma Planın- tanımlanan hususları daha fazla öne çıkaracağını düşü-
      da belirle- nen hedeflere ulaşabilmesi açısından yapılan  nüyorum. NATEN gibi stratejik öneme sahip bir kurumda-
      çalışmalar hakkında ne düşünüyorsunuz?       ki deneyiminizle beraber değerlendirdiğinizde görüşlerini-
                                zi merak ediyoruz?
        Madenciliğin gayrisafi yurtiçi hâsıla içerisindeki payı
      oldukça düşük, 11. Kalkınma Planında bu payın yüksel- Ben Ar-Ge’nin olmazsa olmaz olduğuna inanan bir
      tilmesine ilişkin hedefler var. Yükseltmek için çaba sarf  mühendisim. Yaklaşık bir buçuk yıl, bir araştırma geliş-
      etmemiz ve bu konuda ilerleme kaydetmemiz gerek. Bu- tirme Kurumu olan NATEN’de Enstitü Başkanı olarak gö-
      nun için kamu kurumları olarak; Maden ve Petrol İşleri  rev yaptım. Hem kamu tarafında hem de özel sektördeki
      Genel Müdürlüğü, sektördeki diğer kamu kurumları ve TKİ  bütçe harcamalarına baktığımız zaman Ar-Ge’nin payına


                                            SAYI : 3 - 2020 KÖMÜR DERGİSİ 7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14